Predu Sedda

Cando apo cumentzadu a tènnere cussèntzia de ite est sa libertade mi soe ativadu pro la pònnere in pràtica, e dae tando s’istintu no s’est firmadu mai.

Est beru chi amus tentu iscontzos e amarguras, cussu puru faghet parte de sa vida. E comente est zustu chi siat, donziunu est lìberu de si fàghere una caminera chi li paret prus adata e donziunu meritat rispetu de s’issèperu suo.

Ca ischimos totus chi cando unu/a tenet cussèntzia de libertade, depet sighire sa batalla pro s’indipendèntzia de sa Sardigna. Chene indipendèntzia no b’at libertade. Sa libertade est totu.

Artìculu prus bètzuSimone Riggio
Ateru artìculuRiccardo Laconi Di Palma