Massimo Piras

Mi seu fatu indipendentista a mannu, a pustis de is 30 annus.

Sa primu borta chi apo intèndidu fueddai de s’indipendèntzia de sa Sardigna est stètiu in Roma, de disterradu, in is primus annus de su 2000. Unus cantu piciocus, disterraus issus puru, iant criau unu “Tzentru de Atividade” (ainci ddus tzerriànt) de su movimentu, nàsciu pagu tempus a insaras, iRS, indipendèntzia Repùbrica de Sardigna e m’iant cumbidau a andai a ascurtai su chi narànt.

Fiant is tempus de POL, Politica Online, unu jassu internet chi giadiat spàtziu a parìcius forum de  partidus e movimentus polìticus e fintzas de atrus argumentus, literadura, stòria, archeologia e ainci narendi, e in mesu ddu·i fiat fintzas su de iRS.

Passu passu mi seu aproilau a custu mundu nou e gràtzias a su fatu de frecuentai is atòbius de su Tzentru de Atividade e de ligi is arrexonamentus de POL, a bellu a bellu mi seu acatau ca medas de is pentzamentus e sentidus mius ddus aciapau in su chi naràt iRS e mi seu postu in caminu.

In su 2007 seu torrau in Sardigna e apu sighiu su caminu cun iRS fintzas a s’arresurtau mannu de is eletzionis provincialis de su 2010. In cussus annus mi seu fatu ativista e seu stètiu nomonau intra is responsàbilis de iRS Aristanis e in su 2010 mi seu candidau po is eletzionis provincialis.

A dolu mannu non seus arrannèscius a ndi boddiri is frutus de su traballu mannu fatu in is 5/6 annus passaus, e, mancai teneiaus unus cantu cuntzilleris provincialis spratus in giai totu sa Sardigna, caminu fadendi, calincuna cosa aintru de iRS at cumintzadu a si segai e a no andai prus beni, fintzas a candu, a sa fini de su 2010 medas ativistas e sustenidoris lassant iRS, po fai nasci in su 2011, a pustis de unus cantu atòbius, su chi at essi su partidu ProgReS.

Eus sighidu dognunu po sa bia sua, ma custa truncadura at lassau arrastus malus po annus e genti chi fintzas a sa diri innanti fiant amigus mannus, agiumai de sa diri infatu si ndi funt bogau su fueddu paris-paris.

In dogna manera su caminu est andau a innantis e fintzas a su 2016 apu sighidu a fai sa parti cosa mia de ativista de ProgReS. 

Is cosas de sa vida de dogna diri m’ant portadu in is annus a pustis a m’arretirai de su partidu e a lassai sa politica ativa in un’oru, ma sèmpiri cun sa gana e sa bidea crara de portai a innantis is idealis de s’indipendèntzia de sa Sardigna in dogna ocasioni e in dogna discussioni chi apu tentu.

In is urtimus tempus apu scìpiu de su nascimentu de Torra! e de su fatu ca genti chi si fiat pèrdida in caminu s’est torrada a atobiai e a arrexonai in manera sintzilla de su chi fiat sutzèdiu in is urtimus 10 annus e de sa netzessidadi de torrai a pari po sighiri a portai a innantis, totus in paris e dognunu comenti podit (iRS, ProgReS, Torra!, e totus is indipendentistas chi, comenti a mimi, si fiant unu pagu arretiradus), su traballu mannu de aproilai sa genti a sa bidea de s’indipendentismu e arribai una diri a dda connosci custa indipendèntzia. 

Su nascimentu de Helis, su logu de cunfrontu e discussioni criadu de iRS, ProgReS e Torra!, andat in custa diretzioni: ponni a pari is bideas e is fortzas de totus po aciapai sa mellus manera de triballai totus paris po sa bidea cosa nostra.

Eus cumitzau comenti un’arrieddu; a bellu a bellu s’arrieddu s’est fatu arriu e pustis frùmini. Su frùmini s’est pratzidu in unus cantu arrius, prus o mancu mannus, e immoi custu arrius parit chi funt torrendi a caminai paris po torrai a unu frùmini mannu chi nchi traghit a mari totu su bascaràmini chi s’at postu in conca su Stadu italianu e is partidus chi dd’arrapresentant, massimamenti is partidus italianus in Sardigna.

Po arrispetu no apu fatu nisciunu nòmini, ma is chi ddis depu torrai gràtzias de su chi seu gei ddu scint.

Su caminu de fai est longu meda ancora e no at essi in calada, antzis, su tretu est in artziada meda, ma tocat a ddu portai a innantis, fintzas a s’indipendèntzia!

Artìculu prus bètzuEnrico Lecca
Ateru artìculuClaudio Zucca