Tore Zirone

Helis, helis! Arbaree, Arbaree!
Est istadu già nadu, custa fiat sa boghe a sa giamada pro sa batalla de sas truppas arburensas. Pro meda tempus si nde fuit pèrdidu s’ammentu, fintzas de su significu literale. In dies de oe si nde cheret torrare a fagher risonare in su mundu de sa retza (ma non solu) pro mere de custu blog, dende galu boghe a totus sos chi ant-a chèrrere espressare inoghe su pensieru suo, sa pròpria elaboratzione polìtiga, s’anàlisi de su mundu tzivile de chie in custa terra òberat, triballat e at a chèrrere sìghire a bìvere e a s’autodeterminare. 

Deo personalmente mai apo fatu mistèriu de cussa chi est sa bidea polìtica cosa mia, chi est pro un’afrancamentu dae sas ingerèntzias e dae sas intromissiones pro sas cales sas fortzas unionistas propendenent. Intr’e tzertas àteras “italianidades” b’est cussu fìnsciu malu de sos iscàmbios de favores, prus o mancu personales. A su tempus de su frementu mannu gittu in campu dae iRS, soe istadu unu de sos fundadores de su “TzdA Logudoru” in Otieri cun sos cumpàngios meos atzudos e dèghidos de una intellighèntzia lìbera, indipendente e indipendentista.

A s’incras de sa famada scissione, zente malecunsigiada mi deit a supra, accusèndemi: “pro gurpa vostra atzis mortu s’indipendentismu!”. M’ammento ancora su sensu de trabentamentu e de delusione pro cussu chi fiat sutzèdidu, chi a su mamentu no apo ìschidu respòndere.

Lu fato inoghe si m’èsseret possìbile: s’indipendentismu comente sensu de liberatzione de su sentidu de autodeterminatzione, non morit dae una die a s’àtera pro mèdiu de una pura chistione partìtica chi batit sas persones chi istant intro de unu movimentu a si nch’istesiare e leare àteras àndalas; issu bivet e si nche rigènerat onzi borta chi s’ìntimu sentidu de libertade, su sensu de giustìtzia, sa pìetas chi si-nch’aggroddat inintro de ongiunu de nois, si fachet istrada a faca de un’ingiustìtzia bìvida o a sa calet si assistet. 

Issu est bivu mescamente cando sa gente chi pensaias amiga si dimustrat avversària, e tando si risvelat pro su chi est in sa essèntzia cosa sua. S’Indipendentismu non morit: antzis, nos fachet bìvere in sa siguresa chi unu mundu mèngius aberu inue prosperare est possìbile. A patu de èssere prontos a bìvere cun a issu, chentza lu rinnegare. E tando bivat! Bivat sa Repùbrica de Sardinna!

Artìculu prus bètzuGiampaolo Demartis
Ateru artìculuSuggestioni etimologiche di Helis